DQ6Q9374De stora omvärldstrenderna globalisering, digitalisering, hållbarhet och urbanisering har inte undgått någon. Många visar också på det stora skiftet från ett produktionssamhälle till ett kunskaps- och informationssamhälle, och på hur våra behov och beteenden på många sätt ändrat karaktär i takt med omvärlden. Lägg till detta en förändringstakt som är högre än någonsin, och dessutom ofta är exponentiell snarare än (som tidigare) linjär. Sammanlagt blir det ingen enkel ekvation, utan ett komplext system som i mycket hög grad påverkar både organisationer och affärsmodeller.

Förändringen i sig är visserligen inget nytt. Våra sätt att organisera, leda och driva företag har alltid utvecklas mer eller mindre kontinuerligt, bland annat i syfte att möta de förutsättningar och behov som omvärlden satt i fokus. Men för första gången är även komplexiteten och förändringstakten i sig starka drivkrafter till nya organiserings- och affärsmodeller. De ställer helt nya krav på innovationskraft, anpassningsbarhet och förmåga att agera snabbt, utan rigida avgränsningar och tröga beslutsprocesser. De skapar behov av flexibla, ofta globala, värdekedjor i system som baseras mer på samverkan och partnerskap än standardiserade leverantörsavtal. Även digitaliseringen skapar nya möjligheter till andra positioner i värdekedjan.

Allt det här är viktiga utgångspunkter i vår syn på framtidens organisationer, och på hur vi ser att de behöver fungera. Organisationer som i grunden bygger på det faktum att vi alla är tänkare, och där beslutsfattandet därmed är integrerat i hela systemet snarare än knutet till en chefshierarki. Organisationer som är mer öppna, agila och engagerande för människorna i dem. Organisationer som tar vara på potentialen hos både kunder, partners och medarbetare och som därmed har förmågan att utvecklas i takt med omvärlden.