Utveckling av innovativa strategier och affärsmodeller

Idag utmanas etablerade affärs- och verksamhetsmodeller i grunden av de förändringar som inte minst globaliseringen och digitaliseringens transformerande kraft för med sig. I många fall innebär förändringarna ett nytt sätt att se på organisationens värdeskapande och hur kundens behov kan tillgodoses, exempelvis genom automatisering, digitala leveranssätt eller tillsammans med strategiska partners.

Strategiarbeten i dagens komplexa och föränderliga marknad handlar allt mer om att bygga en gemensam förståelse för framtiden och få strategisk samsyn i viktiga förflyttningar och vägvalsfrågor, än att i ledningen fastställa långsiktiga mål och planer. Vi tar tillsammans med våra kunder utgångpunkt i företagets syfte, dvs varför organisationen finns och vad den vill erbjuda omvärlden. Syftet blir riktningen och en för alla relevant ambition snarare än ett mätbart och tidsbundet mål som snabbt kan bli inaktuellt.

Vi använder beprövade och kreativa arbetssätt för att stödja både ledningsgrupper och större grupper av medarbetare i arbetet med att utveckla syfte, affärsmodeller och få strategisk samsyn i viktiga förflyttningar och vägval. Vi jobbar ofta med strategisk inriktning för hela affären, men har också erfarenhet av att utveckla strategier som fokuserar på enskilda perspektiv i verksamheten, dock alltid med koppling till helheten. Det kan handla om digitalisering, kommunikation, hållbarhet eller kompetens.

Vi har sedan företaget startade 1996 arbetat med strategiutveckling hos våra kunder. Våra erfarenheter och arbetsmodeller har genom uppdragen utvecklats och dokumenteras i både artiklar och böcker. Genom Karlöf Consultings professionella stöd får våra kunder möjlighet att fokusera på möjligheter och utmaningar för att möta sina kunders behov.

Ni har en otroligt god förmåga att läsa av och anpassa er till kulturen. Det är en framgångsfaktor för att få folks tillit och öron i vår organisation.