kc-organisation

Anpassningsbar organisation och följsam styrning

Karlöf Consulting vill bidra till fungerande organisationer som ger förutsättningar för ledare och medarbetare att möta kundernas och övriga intressenters behov. Och som dessutom kontinuerligt utvecklas och anpassas till omgivningens förändrade krav

Som led i detta hjälper vi våra kunder när de står inför att organisera sin verksamhet på nya sätt. Ett komplext uppdrag som inbegriper i princip alla dimensioner i en verksamhet. Det är viktigt att förstå och utgå ifrån ägarnas förväntningar, hur organisationen faktiskt skapar och levererar värde till kunderna, liksom ledningsfilosofi, kultur och de förmågor som verksamheten besitter. Likaså påverkar den alla i organisationen – med förhoppningar eller oro, engagemang eller uppgivenhet.

Under åren har vi stöttat ett stort antal omorganisationer och utifrån dessa erfarenheter utvecklat ett ramverk som stöd i organisationsförändringar. Ramverket innehåller ett antal aktiviteter, frågeställningar och verktyg som underlättar planering och genomförandet av en omorganisation.

Organiseringen av verksamheten är en viktig styrsignal. Vad är det vi väljer att sätta fokus på när vi fördelar ansvaret i organisationen, och hur skapar vi förutsättningar för samverkan?

Idag ser vi att många företag och organisationer möter en ökande komplexitet och brist på förutsägbarhet med mer struktur – mer detaljerade planer, fler riskanalyser, beslutsordningar för alla tänkbara situationer och en utökad önskan om informationsrika beslutsunderlag. Tyvärr leder det ofta till en tröghet i systemen, en allt större passivitet hos medarbetarna och rent av en falsk känsla av trygghet och kontroll hos beslutsfattare.

Vi hjälper våra kunder att utveckla en mer följsam styrning, som vilar i en utstakad riktning och tydliga principer som vägleder medarbetarnas agerande i både utveckling och vardag. Vi ser uppföljningen som en självklar och naturlig del av styrningen, och utvecklar former tillsammans med våra kunder så att den blir mer lärandebaserad och mindre avrapporterande.

Ni har varit lyhörda. Men ni har också haft integritet och ifrågasatt när det behövts.