passfotoUtvecklat självledarskap och dynamisk organisering

Vi har utvecklat ett särskilt stöd till de ledare som vill utforska möjligheten att omvandla sin organisation mer genomgripande, och kanske hitta former för ett ökat självledarskap och en dynamisk organisering av verksamhet och värdenätverk.

En första steg är att skapa en gemensam förståelse och insikt kring hur förutsättningarna i samhället förändras och hur det påverkar ens bransch och verksamhet. Det skapar kraft att öppna upp och våga ifrågasätta normer som kan ha varit självklara i många år. Det är också viktigt att tillsammans utforska vad dessa nya utgångspunkter innebär för den egna organisationen. Vilka principförflyttningar finns det behov av, vad kan de innebära mer konkret och hur stora behöver de första stegen vara?

Det är också naturligt att stanna till i organisationens syfte och dess fortsatta ledningsfilosofi. Syftet är något vi ser blir en allt viktigare grundpelare i alla organisationer, en grundpelare som tillsammans med ledningsfilosofin utgör basen för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Vad den fortsatta omvandlingen ska fokusera på, och hur stora delar av organisationen som berörs kan variera. Det beror förstås på verksamhetens förutsättningar, hur behoven ser ut, och vilken mognad som finns i organisationen.

Ett ökat självledarskap och en mer flexibel styrning kan exempelvis etableras pilotbaserat, i de delar där förändringstakt och behov av anpassningsbarhet är som störst. Det kan också vara relevant att organisera delar av verksamheten i dynamiska grupperingar av samlad kompetens med fullt mandat för värdeskapande. Eller att applicera mer öppna och agila innovationsformer i ett eller par utvecklingsprojekt. Och samtidigt som detta görs kan exempelvis mer iterativa arbetsformer för kompetensutveckling och feedback testas organisationsövergripande.

Vi hjälper våra kunder att utforska och utforma en anpassad färdplan och finns sedan med som stöd under den fortsatta resan.

När man kommer in på Karlöf Consultings kontor slås man av den kreativitet, glädje och värme som finns där!