DQ6Q9466

Kultur som stärker relationer och ger förnyelsekraft

En allt viktigare del i framgången hos företag och organisationer handlar om hur vi interagerar med varandra, både inom organisationen och med aktörer i omvärlden. När verksamheten är komplex och oförutsägbar blir relationerna och samspelet mellan individer viktigare än tydliga strukturer och rutiner. Det blir allt viktigare att ta tillvara allas potential och drivkrafter för att skapa engagemang och gemensam kraft till utveckling. För att få tillgång till alla medarbetares förmågor och personliga egenskaper behöver vi skapa miljöer som är engagerande för människorna i den.

Organisationskultur som stöder önskad utveckling
Organisationens kultur är en viktig del i detta. Här samlas de normer, värderingar och beteendemönster som människorna bygger kring en gemensam uppgift. Kulturen bärs och formas av alla i organisationen – såväl högsta ledningen och alla ledarna som medarbetarna. För att utveckla en organisations kultur är det viktigt att se till hela systemet och medvetandegöra individerna om samspelet dem emellan.

Vi hjälper våra kunder att förstå de mellanmänskliga relationerna och hur dessa kan utvecklas för att skapa en hälsosam och framgångsrik verksamhet. Vi använder metoder och verktyg som skapar engagemang och kreativitet när ledare och medarbetare samlas för att gemensamt utforska och klargöra sin kultur och sina gemensamma värderingar.

Utveckling som leder till önskad förändring
Ska utveckling leda till en reell och hållbar förändring behöver individer på alla plan i organisationen bestämma sig för att se och göra något på ett annat sätt. Det behöver finnas ett gemensamt syfte och gemensamma värderingar, både för att genomföra förändringsarbetet i sig och för att nå de effekter den ska resultera i. Förnyelsekraft får vi först när vi människor förstår varför vi ska förändra oss och känner oss trygga med hur vägen fram till förändringen ser ut.

Utifrån våra erfarenheter har vi utvecklat former för att effektivt och med ett mänskligt perspektiv driva och utvärdera förändringsarbete. Med mänskliga perspektiv menar vi att i förändringsarbetet ha respekt för den enskilda individen och välja former som ger möjlighet till insikt och medvetna val under arbetets gång. Vi kan dels utgöra ett metodstöd i utformning och i genomförande av valda delar, dels ta ansvar för att driva förändringsarbetet till dess att organisationen själva har förutsättningar att driva arbetet vidare. I båda fallen är en viktig roll att få människor att mötas och tillsammans förstå och utveckla förutsättningarna för att åstadkomma önskad förändring.

Ni har en otroligt god förmåga att läsa av och anpassa er till kulturen. Det är en framgångsfaktor för att få folks tillit och öron i vår organisation.